2015-06-17

Informacja o przyjmowaniu skarg i wniosków

Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami działu VIII „Skargi i wnioski” ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267, z późn. zm.).

 

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

 

Dyrektor Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku, a w przypadku nieobecności: główny księgowy w zakresie spraw finansowo-księgowych i specjalista ds. technicznych w zakresie dowożenia i spraw technicznych, przyjmują skargi i wnioski w ramach przyjęć obywateli w poniedziałki w godz. 14.00 do 15.15 oraz w każdy dzień roboczy – o ile nie koliduje to z innymi zajęciami – w godz. 8.00-15.00.

 

Dyrektor ZASiP załatwia wyłącznie skargi i wnioski należące do zakresu swojej właściwości.  Jeżeli organ nie jest właściwy do ich rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać je właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ. Może to wpłynąć na wydłużenie terminu ich załatwienia.

 

Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy.  

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Skargi i wnioski można składać:

 

  • pisemnie lub ustnie do protokołu: Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku,                ul. Górna 5, 11-015 Olsztynek,
  •  faksem pod numerem: 89/519 44 68,
  • pocztą elektroniczną na adres: zasip@olsztynek.pl,
  • za pośrednictwem Elektornicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na platformie e-PUAP:   /ZASiP/SkrytkaESP.

 

 

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195).